3800 N. Mulberry, Kansas City, MO

6158 Charlotte, Kansas City, MO

437 E. 72, Kansas City, MO

600 E. 8th, Kansas City, MO

803 W. 48 ST, 102

803 W. 48 ST 206

5639 Kenwood, Kansas City, MO

4113 Locust, Kansas City, MO

803 W. 48 1106

2923 Holmes, Kansas City, MO

308 W 8 ST, Kansas City, MO

7716 Maple, Prairie Village, KS