7801 Nieman, Shawnee, KS

7801 Nieman, Shawnee, KS

4600 Kansas Ave., Kansas City, KS

4600 Kansas Ave., Kansas City, KS

Business Parks

6100 Stillwell, Kansas City, MO

6100 Stillwell, Kansas City, MO

1300 Executive Hills, Kansas City, MO

1300 Executive Hills, Kansas City, MO

2020 W. 89 ST., Leawood, KS

2020 W. 89 ST., Leawood, KS

Teva, Leawood, KS

Teva, Leawood, KS

Lenexa Logistics Groundbreaking

Lenexa Logistics Groundbreaking

Year End Report

Year End Report