117 W. 69 TR., Kansas City, MO

117 W. 69 TR., Kansas City, MO

7327 Summit, Kansas City, MO

7327 Summit, Kansas City, MO

417 E. 60 ST., Kansas City, MO

417 E. 60 ST., Kansas City, MO

632 W. 88 ST, Kansas City, MO

632 W. 88 ST, Kansas City, MO

1116 SE Timbercreek Ln, Lee's Summit, MO

1116 SE Timbercreek Ln, Lee's Summit, MO

9702 W. 49 TR, Shawnee, KS

9702 W. 49 TR, Shawnee, KS

5336 Cedar, Roeland Park, KS

5336 Cedar, Roeland Park, KS

7229 N. Bellfontaine, Gladstone, MO

7229 N. Bellfontaine, Gladstone, MO

7426 Pennsylvania, Kansas City, MO

7426 Pennsylvania, Kansas City, MO

1209 Queens, Kansas City, MO

1209 Queens, Kansas City, MO

9220 Askew, Kansas City,, MO

9220 Askew, Kansas City,, MO

Askew Reshoot

Askew Reshoot